B2B Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder for b2b kunder hos AGSD ApS med mindre andet er aftalt særskilt

B2B Forretningsbetingelser for AGSD ApS autoglasfirma

 1. Generelt 1.1. Disse forretningsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for alle kontrakter og aftaler (“Aftaler”) indgået mellem AGSD ApS autoglasfirma (“AGSD ApS”) og en virksomhed, der driver erhvervsvirksomhed (“Kunden”). 1.2. Kunden accepterer disse Betingelser ved at indgå en Aftale med AGSD ApS.
 2. Tilbud og accept 2.1. Alle tilbud fra AGSD ApS er uforpligtende, medmindre andet er angivet i tilbuddet. 2.2. Kunden accepterer et tilbud fra AGSD ApS ved at bekræfte det skriftligt, eller ved at acceptere tilbuddet elektronisk. 2.3. AGSD ApS forbeholder sig ret til at afvise en accept af et tilbud.
 3. Priser og betaling 3.1. Priserne for ydelser fra AGSD ApS er angivet eksklusiv moms og andre skatter og afgifter. 3.2. Betalingen for ydelser fra AGSD ApS skal ske i henhold til den aftalte betalingsaftale. 3.3. AGSD ApS kan opkræve renter ved forsinket betaling. 3.4. AGSD ApS forbeholder sig ret til at suspendere ydelser indtil betalingen er modtaget.
 4. Levering 4.1. Levering af ydelser fra AGSD ApS vil ske på det aftalte tidspunkt og sted. 4.2. Kunden skal sikre, at den nødvendige adgang til det pågældende sted er mulig og forsvarlig. 4.3. AGSD ApS forbeholder sig ret til at afvise eller udskyde en levering, hvis betalingsaftalen ikke overholdes.
 5. Ansvar og force majeure 5.1. AGSD ApS er ansvarlig for enhver skade, der opstår som følge af manglende overholdelse af Aftalen fra AGSD ApS’s side. 5.2. AGSD ApS er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure eller kundens forhold. 5.3. Force majeure omfatter begivenheder, der ligger uden for AGSD ApS’s kontrol, såsom naturkatastrofer, brand, strejker og lignende.
 6. Fortrolighed og persondata 6.1. AGSD ApS vil behandle personoplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse. 6.2. Kunden accepterer, at AGSD ApS må behandle personoplysninger i henhold til Aftalen.
 7. Ændringer og opsigelse 7.1. AGSD ApS kan foretage ændringer i Betingelserne ved at meddele Kunden skriftligt. 7.2. Kunden kan opsige Aftalen med en måneds varsel. 7.3. AGSD ApS kan opsige Aftalen med to måneders varsel.
 8. Tvister og lovvalg 8.1. Enhver tvist mellem parterne skal søges

8.1. Enhver tvist mellem parterne skal søges løst gennem forhandlinger mellem parterne. 8.2. Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten afgøres ved de almindelige danske domstole. 8.3. Aftalen og disse Betingelser er underlagt dansk ret.

 1. Immaterielle rettigheder 9.1. AGSD ApS bevarer alle immaterielle rettigheder til de ydelser, der leveres til Kunden. 9.2. Kunden må ikke kopiere, ændre eller videregive ydelserne uden forudgående skriftlig tilladelse fra AGSD ApS.
 2. Konfidentialitet 10.1. Kunden må ikke videregive oplysninger om ydelserne fra AGSD ApS til tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse fra AGSD ApS. 10.2. Kunden skal beskytte AGSD ApS’s forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger mod uautoriseret adgang, kopiering eller videregivelse.
 3. Lovgivning og regulering 11.1. Kunden skal overholde alle relevante love og regler, der gælder for Kundens forretningsaktiviteter. 11.2. AGSD ApS er ikke ansvarlig for Kundens overtrædelse af lovgivning og regulering.
 4. Overdragelse 12.1. Kunden må ikke overdrage Aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden forudgående skriftlig tilladelse fra AGSD ApS. 12.2. AGSD ApS kan overdrage Aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjepart.
 5. Force Majeure 13.1. AGSD ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering som følge af force majeure begivenheder. 13.2. Hvis force majeure begivenheder forekommer, vil AGSD ApS stræbe efter at levere ydelserne så snart som muligt.
 6. Ændringer i betingelserne 14.1. AGSD ApS forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser og vil meddele Kunden skriftligt om sådanne ændringer. 14.2. Kunden accepterer de ændrede betingelser ved at fortsætte med at gøre forretning med AGSD ApS.
 1. Ophævelse 15.1. AGSD ApS kan ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Kunden overtræder nogen af betingelserne i disse Betingelser eller Aftalen. 15.2. Kunden kan ophæve Aftalen med skriftlig varsel til AGSD ApS. Kunden skal betale for ydelser leveret af AGSD ApS indtil ophævelsen træder i kraft.
 2. Diverse 16.1. Hvis en bestemmelse i disse Betingelser eller Aftalen anses for ugyldig, vil det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 16.2. Disse Betingelser og Aftalen udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler og forhandlinger. 16.3. Kunden accepterer at modtage kommunikation fra AGSD ApS via e-mail, post eller telefon. 16.4. Enhver ændring eller tilføjelse til Aftalen skal være skriftlig og underskrevet af begge parter.
 3. Betalingsbetingelser 17.1. Kunden skal betale for ydelserne i henhold til de aftalte priser og betalingsbetingelser. 17.2. Betalingsfristen er 7 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne. 17.3. Hvis Kunden ikke betaler til tiden, har AGSD ApS ret til at pålægge morarenter på 2% pr. måned og inddrive eventuelle omkostninger ved inddrivelse af forfalden gæld. 17.4. AGSD ApS har ret til at suspendere ydelserne, indtil betaling er modtaget.
 1. Levering af ydelser 18.1. AGSD ApS vil levere ydelserne i henhold til de aftalte leveringsbetingelser. 18.2. Kunden skal sørge for, at AGSD ApS har adgang til de nødvendige faciliteter og materialer til at levere ydelserne. 18.3. Hvis Kunden ændrer eller aflyser en aftalt levering af ydelserne, kan AGSD ApS pålægge et gebyr eller kræve betaling for de ydelser, der allerede er leveret.
 2. Ansvar 19.1. AGSD ApS er ansvarlig for direkte tab og skader, der skyldes fejl eller forsømmelser fra AGSD ApS’s side. 19.2. AGSD ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af fortjeneste, goodwill eller muligheder. 19.3. AGSD ApS’s samlede ansvar i henhold til Aftalen er begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for de pågældende ydelser.
 3. Forsikring 20.1. AGSD ApS skal have tilstrækkelig forsikringsdækning til at dække eventuelle skader, der kan opstå i forbindelse med levering af ydelserne. 20.2. Kunden skal have tilstrækkelig forsikringsdækning til at dække eventuelle skader, der kan opstå som følge af Kundens brug af ydelserne.
 4. Personoplysninger 21.1. AGSD ApS behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. 21.2. Kunden accepterer, at AGSD ApS kan behandle personoplysninger om Kunden i forbindelse med levering af ydelserne.
 5. Anti-korruption 22.1. Kunden og AGSD ApS skal overholde alle gældende love og regler om anti-korruption og bestikkelse. 22.2. Kunden og AGSD ApS må ikke tilbyde, modtage eller kræve bestikkelse eller andre former for upassende fordele i forbindelse med Aftalen.
 6. Miljø 23.1. Kunden og AGSD ApS skal overholde alle gældende love og regler om miljøbeskyttelse. 23.2. Kunden og AGSD ApS skal stræbe efter at minimere miljøpåvirkningen af deres forretningsaktiviteter og samarbejde om at forbedre miljøpræstationerne.

Dette er de generelle B2B-vilkår for AGSD ApS vedrørende autoglas tjenester. Disse vilkår gælder for al handel og samarbejde mellem AGSD ApS og dens B2B-kunder.